Cửa Lò bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 80 đối tượng 4

Đăng ngày 19/04/2018

Sáng ngày 19/4, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các học viên thuộc đối tượng 4, gồm: Chuyên viên các phòng ban, ngành, đoàn thể thị xã và đại diện giáo viên bốn cấp học trên địa bàn.

hv

Trong thời gian 1 ngày, 80 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được cán bộ Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò trao đổi 7 chuyên đề liên quan đến đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP – AN; Phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP – AN và hoạt động đối ngoại; Quan điểm về dân tộc, tôn giáo gắn với QP – AN trong tình hình mới;

hv1

hv2

Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục QP – AN, dân quân tự vệ, biên giới Quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; Kiến thức về phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam…

Kết thúc lớp bồi dưỡng, mỗi học viên sẽ phải viết bài thu hoạch về những kiến thức QP – AN đã được tiếp thu trong thời gian bồi dưỡng./.

Đàm Hiền – Duy Quý