Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
CÔNG AN – THỦ TỤC SANG TÊN, DI CHUYỂN XE MÔ TÔ ĐI TỈNH KHÁC TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, BIỂN SỐ XE MÔ TÔ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TRONG CÙNG HUYỆN, THỊ XÃ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
Công an – Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô tại cơ quan cấp huyện Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
Đăng ký xác lập QSD hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt QSD hạn chế thửa đất liền kề Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (theo phân cấp) Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo phân cấp) Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu. Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu. Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký chia Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký điều lệ của Hợp tác xã sửa đổi Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký đổi tên của Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký sáp nhập Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã . Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện