Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh: Lấy mẫu nước biển giám sát chất lượng môi trường bãi biển Cửa Lò, Cửa Hội

Đăng ngày 11/06/2016

 

Mẫu nước biển sau khi được lấy, được vận chuyển về trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh để phân tích chất lượng nước biển và công bố kết quả để người dân được biết. Được biết kể từ 4/5 đến nay, tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan quan trắc biển 2 ngày một lần được tiến hành định kỳ, trong đó Trung tâm quan trắc TN&MT Nghệ An thực hiện độc lập 11 lần quan trắc với 24 mẫu nước biển.

Still0611 00039

Still0611 00038

Still0611 00037

Still0611 00040

Theo kết quả quan trắc chất lượng môi trường biển ngày 09/6/2016 của trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường có kết quả: các thông số pH, Ôxy hòa tan, Tổng chất rắn lơ lửng, Amoni, Phosphat, Florua, Xyanua, Asen, Cadimi, Chì, Crom IV, Đồng, Kẽm, Mangan, Sắt, Thủy ngân, Coliform đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước../.

                                                         Thanh Bình