Trang truyền hình Cửa Lò ngày 26/2.

Đăng ngày 02/03/2015