Tổng Cục thủy lợi: Hội nghị triển khai Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT, Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi

Đăng ngày 27/05/2015

zz thuyloi

Việc ra đời thông tư 15/2015 của Bộ NN&PTNT chính là để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành ngành NN&PTNN từ trung ương, đến địa phương được thông suốt, hiệu quả, đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nguồn nhân lực của ngành, trong đó có lĩnh vực thủy lợi.

Cả nước hiện có khoảng 15.000 tổ chức dùng nước thông qua các loại hình HTX, tổ đội thủy nông, hoặc các cá nhân thực hiện theo hình thức giao khoán, hợp đồng. Chính vì vậy, Hội nghị đã tập trung bàn về mục tiêu nâng cao hiệu quả ngành thủy lợi, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành KT – XH ; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới thông qua đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi; Trên cơ sở đó, hội nghị cũng đã triển khai các chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa và kỹ thuật hộ đê, phòng chống thiên tai năm 2015.

Thanh Vân