Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Đăng ngày 03/11/2014

Ủy ban nhân dân Thị xã vừa ban hành kế hoạch số 127, ngày 23/9/2014 về “ Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng bộ TX Cửa Lò lần thứ V”

Nội dung thi đua là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu KT-XH, AN-QP nhiệm kỳ 2010-2015 mà Đại hội Đảng bộ Thị xã Khóa IV đã đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt 12/44/ chỉ tiêu của Đại hội đề ra chưa đạt và khó đạt; Thi đua thực hiện tốt chủ trương 5 không; Phát huy nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng mỗi phường, cơ quan, đơn vị lựa chonj1 phần việc, công trình cụ thể; Thi đua thực hiện tốt các phong trào trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, phấn đấu xây dựng cơ quan văn hóa, phường văn minh đô thị, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; Đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, phấn đấu các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Thị xã đến cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ..

Trong kế hoạch nói trên , Ủy ban nhân dân Thị xã cũng đề nghị các tập thể sau khi hoàn thành xong Đại hội Đảng tại đơn vị mình thì gửi báo cáo đề nghị Thị xã khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trước ngày 15/7/2015 để Thị xã tổ chức tổng kết thi đua vào tháng 9/2015.

                                                                      Khắc Giang