Đến ngày 12/10, Cửa Lò đã tháo dỡ 87 ky ốt, 16 bãi giữ xe

Đăng ngày 12/10/2022

Cửa Lò: Tính đến hết ngày 12/10, toàn thị xã đã có 87 ky ốt, 16 bãi giữ xe đã tháo dỡ xong trả lại mặt bằng và hiện đang có 22 ốt đang tháo dỡ, 76 ốt đã chuyển đồ về và chỉ còn 24 ốt vẫn chưa chuyển đồ về để trả lại mặt bằng cho thị xã. Cụ thể gồm:
1. Phường Thu Thủy: (Tổng 98 ốt và 07 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 32 ky ốt: (02; 05; 18; 19; 22; 28; 28/2; 28/3; 28/8; 28/10; 28/20; 29; 30; 31; 32; 40; 41; 46; 42; 43; 47; 48; 50; 56; 57; 60; 61; 66; 72; 75; 76; 78).
– Đã tháo dỡ xong 07 bãi xe: số (01; 2; 3; 4; 5; 6; 7).
– Các ky ốt đang tháo dỡ chưa xong 15 ốt: (12; 16; 17; 22; 28/3; 28/9; 33; 36; 38; 39; 44; 49; 58; 69; 71).
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 39 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 12 ốt (03; 13; 28/5; 37; 62; 63; 64; 66; 68; 70; 73; 74).
2. Phường Nghi Thu: (Tổng 55 ốt và 05 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 32 ky ốt số: (80; 81; 82; 83; 84/1; 85; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 106;107;108; 110; 111; 112; 113; 115; 116; 118; 119; 120; 121; 122; 124; 125; 127; 128; 129).
– Đã tháo dỡ xong 05 bãi xe số (06, 07, 08, 09; 10).
– Các ốt đang tháo chưa xong 02 ốt: (116/1; 126).
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 18 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 03 ốt (89; 90; 91).
3. Phường Nghi Hương: (Tổng 56 ốt và 04 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 23 ky ốt số: (130; 133; 134; 135; 140; 142; 143; 146; 149; 150; 151; 155; 156; 157; 158; 179; 185/3; 185/5; 172; 188; 190; 195; 196).
– Đã tháo dỡ xong 04 bãi xe (Thúy Hiếu; Toàn Lê (13); Bắc; Nam Quảng Trường).
– Các ốt đang tháo dỡ chưa xong 05 ky ốt: (141; 160; 161; 169; 189).
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 19 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 09 ốt (131; 132; 166; 171; 174; 175; 186; 193; 194).
Nguồn: Phòng quản lý đô thị