Thị xã Cửa Lò: Tổng kết công tác Báo cáo viên năm 2011

Đăng ngày 28/03/2014

 

Trong năm 2011, dưới sự hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò, hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đã tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương , chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của địa phương nên đã tạo ra một sự đồng thuận trong cán bộ, Đẩng viên và nhân dân. Do đó đã có tác động làm chuyển biến các hoạt động của đời sống xã hội theo chiều hướng tích cực. Cũng chính nhờ làm tốt công tác tuyên giáo, công tác báo cáo viên mà trong năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Cửa Lò đạt cao; các chỉ tiêu về VHXH, ANQP được phát triển và giữ vững.

Năm 2011, đội ngũ giảng viên kiêm chức cũng đã phát huy được vai trò trách nhiệm trong việc truyền thụ kiến thức, thông tin cho đội ngũ báo cáo viên. Riêng tờ tin nội bộ thị xã đã ra được 11 kỳ. Nội dung, chất lượng, mỹ thuật của các tờ tin nhìn chung đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu thông tin của đội ngũ báo cáo viên, cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Về tình hình tác tư tưởng văn hóa trong Quý 4/2011, nhìn chung trên địa bàn thị xã ổn định; Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng và Nhà nước; Các hoạt động kinh tế-xã hội tiếp tục được phát triển; Đại bộ phận nhân dân đang tích cực lao động sản xuất và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Thìn 2011 trong không khí phấn khởi, vui tươi.

Dịp này, thị uỷ Cửa Lò đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã làm tốt công tác Báo cáo viên, giảng viên kiêm chức và hoạt động của tờ tin nội bộ năm 2011.

Theo: Khắc Giang