Thị xã Cửa Lò tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Đăng ngày 21/05/2020

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. UBND thị xã đã tập trung điều hành, chỉ đạo công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường thường xuyên tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện và kiến nghị sửa đổi phù hợp với điều kiện thực tiễn, tăng cường theo dõi việc thi hành pháp luật trên địa bàn nhất là công tác xử lý vi phạm hành chính; tăng cường trách nhiệm của trưởng các phòng, ban, đơn vị trong cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý; đẩy mạnh mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn,…

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thường xuyên mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức từ thị xã đến các phường; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị xây dựng vị trí việc làm gắn với chính sách tinh giản biên chế. Đã thực hiện việc cổ phần hóa nhà khách UBND thị xã, triển khai sáp nhập các khối theo quy định,…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tại Bộ phận Một cửa từ thị xã xuống các phường đều được kiện toàn, bố trí đủ số lượng đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp khi đến làm việc. Hầu hết các phường đều đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ quan, bộ phận Một cửa để phục vụ nhân dân; thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện; cơ bản các hồ sơ, thủ tục hành chính được thực hiện thông qua bộ phận một cửa được giải quyết đúng quy trình, thời gian quy định.

Trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19, UBND thị xã đã tổ chức tuyên truyền để người dân tích cực sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trong nộp và nhận kết quả.

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế: Một số tiêu chí trong bộ tiêu chí về cải cách hành chính chưa đạt so với yêu cầu của tỉnh; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức chưa cao; công tác tham mưu rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính chưa chủ động kịp thời; một số hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn giải quyết chậm, chỉ số cải cách hành chính của Thị xã xếp thứ 14/21 huyện thành thị.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, Thị xã tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1.Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; Xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của người dân đúng thời gian quy định, hạn chế tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

2.Thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí và các nội dung trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn thị xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

3.Tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời kiện toàn Bộ phận một cửa các cấp; rà soát cắt giảm các giấy tờ, điều kiện không cần thiết; công khai minh bạch trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác giải quyết hồ sơ; tiếp tục tuyên truyền để người dân tích cực sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trong nộp và nhận kết quả.

4.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ như: Phát huy hiệu quả của phần mềm quản lý điều hành văn bản VNPT-Ioffice, sử dụng chữ ký số để phát hành văn bản điện tử thay cho văn bản giấy, sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc việc và gửi nhận tài liệu họp, sử dụng phần mềm một cửa điện tử,…

5.Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cơ quan chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện sách nhiễu gây phiền hà cho nhân dân.

Nguyễn Văn Hùng – CVP HĐND-UBND Thị xã