Cửa Lò quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng ngày 30/11/2016

toann1

Tại hội nghị, Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên hội đồng lý luận Trung ương báo cáo một số vấn đề mới trong chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về: Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo còn báo cáo những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ chính trị.Đó là  phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”. Trong số những phương châm thực hiện Chỉ thị, Bộ Chính trị nhấn mạnh: “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, trong đó, rất quan trọng là phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

toann2

toann3

toann4

toann5

toann7

toann6

Cũng  tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Đình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã quán triệt kế hoạch của Ban thường vụ Thị ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ chính trị cho đội ngũ cán bộ cốt cán Thị xã và cơ sở. Ngay sau hội nghị lãnh đạo thị ủy yêu cầu Ban tuyên giáo tổ chức quán triệt ngay đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trước ngày 15/12/2016 . Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu Chị thị 05 của Bộ Chính trị.

Ngọc Ánh