Thị xã Cửa Lò nỗ lực thu hút đầu tư

Đăng ngày 11/04/2017

Trong quy hoạch phát triển Nghệ An đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030. Nghệ An xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm trong đó khu vực Vinh – Cửa Lò là một trong 3 vùng kinh tế trọng điểm đó và Cửa Lò được xác định là một cực tăng trưởng chính vì vậy việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Cửa Lò không chỉ góp phần phát triển thị xã mà còn là động lực phát triển liên kết Vinh – Cửa Lò.