Cửa Lò thành lập Trung tâm chỉ huy và Tổ giúp việc TTCH phòng, chống dịch Covid

Đăng ngày 30/08/2021