Quyết định phê duyệt kế hạch tổ chức Lễ hội du lịch Cửa Lò 2009 và 15 năm thành lập Thị xã

Đăng ngày 20/03/2014

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH NGHỆ AN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 4653/ QĐ-UBND-VX                                Vinh, ngày 23 tháng 10 năm 2008

                                         QUYẾT ĐỊNH

             Về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ hội Du lịch 2009 và Kỷ niệm 15 năm thành lập Thị xã Cửa Lò

                           ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

       Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
       Căn cứ  ý kiến của Tỉnh uỷ Nghệ An tại Công văn số 1602- CV/TU ngày 12 tháng 8 năm 2008 V/v Cho phép tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Thị xã Cửa Lò;
       Xét đề nghị của Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò tại Cộng văn số 850/UBND-VH ngày 02/ 10/ 2008;

                                       QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ hội Du lich năm 2009 và Kỷ niệm 15 năm thành lập Thị xã Cửa Lò (Có văn bản kèm theo).
        Điều 2. Giao UBND Thị xã Cửa lò chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh- Truyền hình Nghệ An và các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch đã được phê duyệt, tổ chức thành công Lễ hội Du lịch 2009 và Kỷ niệm 15 năm thành lập Thị xã Cửa Lò vào năm 2009.
        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
       Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh & Truyền hình Nghệ An, và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trạch nhiệm thi hành quyết định này.

                                                             TM UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                     KT CHỦ TịCH
                                                                    PHÓ CHỦ TịCH
                                                                           Đã ký

                                                               Nguyễn Xuân Đường 

.
Theo: UBND Tỉnh