Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 20/03/2014

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Số: 359/QĐ – TTg                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     Hà Nội, ngày 18/3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

     Căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12  năm 2001;

     Căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

     Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

     Xét đề nghị của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ( Tờ trình số 979/TTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2009 ) và trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương ( tờ trình số 278/TTr-BTĐKT ngày 10 tháng 3 năm 2009 )

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc tỉnh Nghệ An ( có danh sách kèm theo ), đã có thành tích trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

     Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                            KT. THỦ TƯỚNG

                                                           PHÓ THỦ TƯỚNG

                                                                  Đã ký

    

                                                          Nguyễ Sinh Hùng