Phường Nghi Hương – Cửa Lò: Tổ chức hội thi văn nghệ quần chúng năm 2016

Đăng ngày 01/09/2016

qc8

qc2

qc5

qc4

qc3

qc7

Tham gia hội thi có 16 đội văn nghệ quần chúng các khối và đội văn nghệ trường Mầm non, Quỹ tín dụng nhân dân. Các đội văn nghệ đã đem đến Hội thi với các thể ca, múa, nhạc … nội dung chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước, của địa phương, nhằm tạo không khí vui tươi, tạo động lực cổ vũ động viên cán bộ và nhân dân phường nhà hăng hái thi đua, lao động sản xuất.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bồi đắp  niềm tự hào cho thế hệ trẻ và nhân dân trong địa phương về truyền thống của Đảng, của dân tộc; Đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc vận động nhân dân tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân trong phường nhà. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ quần chúng làm nòng cốt cho phong trào ở từng đơn vị cơ sở. Hội thi đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả./.

                                                                     Thanh Bình