Phương hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Đăng ngày 17/11/2022

Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ…
Infographics: Phương hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ ảnh 1
Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu…

Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn ngang tầm khu vực châu Á, là nơi các giá trị văn hóa, lịch sử, hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc, các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường./.

Theo P.V (TTXVN/Vietnam+)