Phương án tổ chức HĐND, UBND và các đơn vị trực thuộc khi sáp nhập thị xã Cửa Lò về TP. Vinh

Đăng ngày 02/04/2023

(Baonghean.vn) – Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Vinh và thành lập các phường thuộc T.P Vinh chỉ rõ phương án sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND và các đơn vị trực thuộc khi sáp nhập thị xã Cửa Lò về TP. Vinh .

HĐND TP. Vinh sau khi mở rộng

Đại biểu HĐND của thành phố Vinh (35 đại biểu) và thị xã Cửa Lò (30 đại biểu) hợp thành HĐND của thành phố Vinh (65 đại biểu) và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định tại Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

HĐND thành phố Vinh (mới) bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND trong số đại biểu HĐND theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Khóa của HĐND TP. Vinh mới lấy theo khóa của HĐND TP. Vinh hiện nay (khóa XXII).

UBND TP. Vinh sau khi mở rộng

UBND TP. Vinh (mới) do HĐND thành phố bầu ra theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

UBND TP. Vinh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 14 Ủy viên UBND là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố (mới).

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Vinh (mới) theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, gồm các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế, Quản lý đô thị, Y tế, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

UBND TP. Vinh (mới) xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại cơ quan chuyên môn, trình HĐND thành phố quyết định thành lập, tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất các cơ quan chuyên môn hiện nay của UBND TP. Vinh và thị xã Cửa Lò.

Sau khi nhập thị xã Cửa Lò vào TP. Vinh, nghiên cứu, tiếp tục bố trí “Tổ hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính” thuộc Văn phòng HĐND, UBND thành phố (mới) tại đường Nguyễn Sinh Cung, phường Nghi Hương để tạo thuận lợi cho người dân giao dịch hành chính.

Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP. Vinh sau khi mở rộng

Nhập nguyên trạng Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Vinh và thị xã Cửa Lò thành Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Vinh (ngay sau khi nhập thị xã vào thành phố).

Đội quản lý trật tự đô thị; Cở sở cai nghiện ma túy tự nguyện của thành phố Vinh và thị xã Cửa lò thành Đội quản lý trật tự đô thị; Cở sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh (mới).

Nhập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông TP. Vinh, và thị xã Cửa Lò thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông TP. Vinh (mới).

Đối với 4 đơn vị: Nhà văn hóa thiếu nhi, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban quản lý nghĩa trang, Ban quản lý chợ giữ ổn định, từng bước nghiên cứu, sắp xếp phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đảm bảo quy định của pháp luật.

Các tổ chức hội đặc thù

Sáp nhập, đổi tên hội tương ứng với nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh; trình tự, hồ sơ sáp nhập, đổi tên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Còn 6 cơ quan ngành dọc của Trung ương: Công an thành phố; Ban Chỉ huy quân sự thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Tòa án nhân dân thành phố; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Chi cục Thống kê thành phố thực hiện sáp nhập, thành lập tương ứng với nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh.

Thẩm quyền, trình tự, hồ sơ sáp nhập, thành lập cơ quan đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

Cơ quan ngành dọc của tỉnh: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sáp nhập, thành lập tương ứng với nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh. Giữ ổn định các đơn vị y tế tuyến tỉnh, các đơn vị y tế trực thuộc, bộ, ngành, hệ thống y tế tư nhân đóng trên địa bàn.

Đối với Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò sẽ được rà soát, sắp xếp lại cho phù hợp (công tác khám chữa bệnh sáp nhập về Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, công tác y tế dự phòng sáp nhập về Trung tâm Y tế thành phố Vinh), đảm bảo đầy đủ các điều điện thuận lợi để thực hiện chức năng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đối với hệ thống các trạm y tế sẽ được điều chỉnh, sắp xếp theo việc điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường.

Đề án cũng nêu rõ: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án, thực hiện trình tự, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thành Duy – Báo Nghệ An