Phương án, quy trình sắp xếp kiện toàn Đảng bộ, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội khi sáp nhập TX Cửa Lò vào TP. Vinh

Đăng ngày 01/05/2023

( Baonghean.vn) Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Vinh và thành lập các phường thuộc tp Vinh quy định rõ các phương án, quy trình sắp xếp kiện toàn Đảng bộ, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào TP. Vinh

Đối với Đảng bộ TP. Vinh sau khi mở rộng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Đảng bộ thành phố trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ thị xã Cửa Lò vào Đảng bộ thành phố Vinh. Nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố (mới) là nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định nguyên trạng số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu nguyên trạng Ủy ban Kiểm tra của 2 đảng bộ để Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mới) bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra theo Điều 31, Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

Phương án, quy trình sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào TP. Vinh

Trụ sở Thành uỷ Vinh Ảnh Internet

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Bí thư Thành ủy; Phó Bí thư Thành ủy gồm các Phó Bí thư Thành ủy (hiện nay) và Phó Bí thư Thị ủy Cửa Lò.

Số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thực hiện theo Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 28/02/2020 của Ban Tổ chức Trung ương.

C thể, nhiệm kỳ 20202025: Số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới tối đa không vượt quá tổng số hiện có của các tổ chức đảng cùng cấp trước khi sắp xếp trừ đi số lượng các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác khác.

Số lượng phó bí thư, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tối đa không vượt quá tổng số cấp trưởng, cấp phó hiện có của các tổ chức đảng cùng cấp trước khi sắp xếp trừ đi số lượng các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác.

Còn nhiệm kỳ 20252030: Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cơ quan thuộc Thành ủy TP. Vinh sau khi mở rộng gồm có 3 Ban xây dựng Đảng (Tổ chức, Dân vận, Tuyên giáo) và Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm chính trị.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đảng đoàn các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn căn cứ điều lệ tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc sáp nhập Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội tương ứng với sắp xếp tổ chức đảng.

Trong đó lưu ý: Xây dựng đề án sắp xếp, chuyển giao tổ chức và kiện toàn cán bộ. Quy trình thành lập tổ chức, xác định nhiệm kỳ đầu tiên và cách tính số thứ tự nhiệm kỳ đại hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.

Số lượng ủy viên ủy ban, ban thường trực, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch (phó bí thư) tổ chức chính trị – xã hội nhiệm kỳ đầu tiên tối đa không vượt quá tổng số hiện có của các tổ chức cùng cấp trước khi sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời, khuyến khích thực hiện giảm số lượng các chức danh trên để sớm thực hiện theo quy định chung.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Vinh, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng đoàn các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện sắp xếp, chuyển giao tổ chức và kiện toàn cán bộ; xác định số lượng ủy viên ủy ban, ban thường trực, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch (phó bí thư) tổ chức chính trị – xã hội ở đơn vị hành chính sau sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Thành Duy – Báo Nghệ An