Phân biệt các Chỉ thị số 15,16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch

Đăng ngày 15/08/2021

Các chỉ thị số 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phòng chống dịch có những điểm khác nhau cơ bản.