Nguồn nhân lực

Đăng ngày 26/03/2014

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 -NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được quan tâm, chất lượng cán bộ chuyển biến rõ nét từ khâu tiếp nhận, tuyển dụng đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và đánh giá cán bộ. Trình độ mọi mặt của cán bộ, công chức được nâng lên, mối quan hệ phối hợp trong hệ thống chính trị từ Thị xã đến cơ sở chặt chẽ hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh ổn định tình hình chính trị ở Thị xã.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11 -NQ/TW về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý:

Từ năm 2002 đến nay Thị xã Cửa Lò đã thực hiện luân chuyển 57 lượt cán bộ, công chức, trong đó: Luân chuyển từ Tỉnh về Thị xã có 3 đồng chí; Luân chuyển từ Thị xã về Tỉnh có 4 đồng chí; Luân chuyển từ Thị xã về phường có 8 đồng chí; Luân chuyển từ phường lên Thị có 9 đồng chí; Điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, ngành đoàn thể Thị xã có 33 đồng chí. Nhìn chung, việc luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc; đã tiến hành cả luân chuyển “lên”, “xuống”, “ngang” và “dọc” tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện qua thực tiễn. Số cán bộ luân chuyển được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, phát huy được vai trò, trách nhiệm, gắn bó với địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác. Hầu hết cán bộ luân chuyển đã phát huy tác dụng, từng bước trưởng thành, tiếp cận nhanh với môi trường mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ trọng tâm ở các địa phương được luân chuyển đến, nội bộ ổn định, cán bộ, đảng viên đồng tình, ủng hộ.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 42 -NQ/TW về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:

Bám sát Nghị quyết của Trung ương, hướng dẫn của Tỉnh uỷ, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tiếp thu và kế thừa quy hoạch cán bộ những năm trước, Ban Thường vụ Thị ủy đã chủ động trong công tác cán bộ, đặc biệt là việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Đến nay công tác quy hoạch cán bộ ở Thị xã đã đi vào nề nếp, hàng năm Ban Thường vụ Thị uỷ chỉ đạo rà soát xây dựng quy hoạch A1, rà soát bổ sung quy hoạch A2, A3; chỉ đạo các cấp ủy đảng tích cực chủ động rà soát số lượng, chất lượng để bổ sung cán bộ vào nguồn quy hoạch, đồng thời điều chỉnh đưa ra những cán bộ không đủ chuẩn và bổ sung những cán bộ có phẩm chất năng lực đồng thời chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015.

– Cấp Thị xã: Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã 79 đồng chí (nữ chiếm 17,7%); Quy hoạch Ban Thường vụ 28 đồng chí (nữ chiếm 10,7%); Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý 133 đồng chí (nữ chiếm 19,5%).

– Cấp phường: Quy hoạch Ban Thường vụ và 6 chức danh chủ chốt 88 đồng chí (nữ chiếm 18,5%). 7/7 phường đã xây dựng quy hoạch cán bộ thuộc diện cấp ủy phường quản lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có những mặt hạn chế:

– Công tác Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng còn mang tính chắp vá, một số cấp ủy đảng chưa căn cứ vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, việc cử cán bộ đi đào tạo tràn lan không đúng kế hoạch, quy hoạch, chưa đảm bảo quy trình; một số cán bộ đi đào tạo không phù hợp với chuyên môn và công việc đang đảm nhận ảnh hưởng đến hoạt động của địa phương, đơn vị.

– Công tác luân chuyển cán bộ chưa xây dựng được kế hoạch dài hạn; chưa có cơ chế, chính sách cụ thể về tiền lương, trợ cấp. Việc luân chuyển cán bộ giữa khối đảng, đoàn thể sang khối chính quyền, từ Thị xã xuống cơ sở và ngược lại cũng còn khó khăn.

Nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác luân chuyển và quy hoạch cán bộ trong thời gian tới:

Về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý:

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ theo đúng quy định, khắc phục khuynh hướng cục bộ, khép kín trong từng cơ quan, đơn vị, những cán bộ chủ trì từ 8-10 năm ở một vị trí phải có kế hoạch luân chuyển, chọn những cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luân chuyển từ cơ quan chính quyền sang cơ quan Đảng, đoàn thể và ngược lại để đào tạo, rèn luyện, thử thách qua các môi trường công tác nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục thực hiện luân chuyển các chức danh địa chính xây dựng, tài chính kế toán giữa các phường. Cán bộ trẻ dưới 45 tuổi ở Thị xã có năng lực luân chuyển về phường để đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho Thị xã. Điều động, đề bạt những cán bộ phường, xã có trình độ, năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác tại Thị xã.

– Luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải căn cứ vào quy hoạch, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, chính trị của cán bộ đảm bảo đúng sở trường công tác, đúng người, đúng việc, đúng quy trình, dân chủ.

– Đối với trưởng, phó phòng, ban, ngành trở lên 2 năm liên tục lãnh đạo đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, 3 năm liên tục xếp loại trung bình thì xem xét thay thế; cán bộ, công chức 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ xem xét chuyển công tác khác. Về công tác quy hoạch cán bộ.

-Triển khai thực hiện tốt quy trình, quy hoạch cán bộ trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ trong thời gian qua từ thị đến cơ sở, bổ sung những cán bộ có phẩm chất năng lực, có triển vọng tạo nguồn cán bộ cho từng chức danh; mỗi chức danh quy hoạch có 3-4 cán bộ dự nguồn, mỗi người quy hoạch 2-3 chức danh. Quy hoạch các cấp cán bộ cần 3 độ tuổi dưới 30 tuổi trên 25%; 30-45 tuổi trên 35%; 46-55 tuổi 30%. Chú trọng nguồn cán bộ trẻ có triển vọng dưới 30 tuổi, cán bộ nữ (tỷ lệ cấp thị không dưới 15%, cấp cơ sở không dưới 17%).

– Quy hoạch cán bộ theo hướng tiêu chuẩn hoá, trẻ hoá phù hợp với năng lực của từng cán bộ, quan tâm quy hoạch những cán bộ có năng lực thực tiễn, có hiệu quả công tác tốt; đưa những người có ý thức trách nhiệm yếu, hiệu quả công tác và tín nhiệm thấp ra khỏi quy hoạch.  

– Hàng năm thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đặc biệt phải quan tâm đến quy hoạch cán bộ khối. Chọn những học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đưa vào quy hoạch bí thư, khối, xóm trưởng để đưa đi đào tạo, bồi dưỡng.