Nghi Thủy học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Đăng ngày 28/04/2023

Chiều ngày 28/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghi Thủy phối hợp với các tổ chức đoàn thể phường mở hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thông tin thời sự pháp luật cho các hội viên các chi hội. Đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã về dự và truyền đạt các nội dung.


Các đại biểu được nghe quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XIII; Chỉ thị 04-CT/thU ngày 02/12/2022 của BTV Thị ủy về đẩy mạnh nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò và một số thông tin thời sự, pháp luật khác.

Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khoá XIII đã họp trong 7 ngày từ ngày 3 – 9/10/2022 đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng và đã ban hành 03 nghị quyết, 01 kết luận gồm: Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, cán bộ đảng viên trong việc triển khai, thực hiện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện hội nghị TW6 khoá XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, thể hiện được vai trò về việc thúc đẩy kinh tế của thị xã phát triển trong đó có ngành kinh tế du lịch làm mũi nhọn bằng việc thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 04 của BTV Thị uỷ về đẩy mạnh nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

                                           Nguyễn Hương – Ngọc Ánh