Nghi Thu: Quán triệt chuyên đề năm 2022,  học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng ngày 05/08/2022

Đảng ủy phường Nghi Thu vừa tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên tuyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đ/c Trần Thị Thanh Thuỷ – UVBTVTU, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã truyền đạt các nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”. Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và một số thông tin thời sự về tình hình trong nước, quốc tế, địa phương và một số Nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương.

Đây là những nội dung quan trọng giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số câu chuyện, lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Chuyên đề năm 2022 được xác định dựa trên nhận thức tầm quan trọng của công tác cán bộ “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt”. Đặc biệt là nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm  có 460 trang, 29 bài viết được tuyển chọn. Đây là một công trình khoa học có tầm lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc, khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của CNXH và con đường đưa đất nước và nhân dân đến sự phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

Thông qua Hội nghị là dịp để bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị; giúp mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ được trách nhiệm của bản thân và có hành động cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Mỹ Hạnh – Hoàng Sơn (Nghi Thu)