Nghi Tân quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Bộ chính trị

Đăng ngày 25/04/2016

03tan

Các đại biểu được quán triệt nội dung kết luận số 107- KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kết luận số 120 của Bộ chính trị về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Quán triệt và triển khai thực hiện đề án 01 của Ban thường vụ thị ủy về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tổ chức và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

03tan1

03tan2

Đồng thời, Đảng ủy phường còn giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể, khối dân cư, cán bộ đảng viên tiếp tục tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các kết luận của Bộ chính trị cũng như đề án 01 của Ban thường vụ thị ủy và vận động nhân dân cùng thực hiện.

Hữu Lương