Nghi Hương quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 11/07/2022

Sáng ngày 11/7, Đảng bộ phường Nghi Hương đã tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Quán triệt Kết luận số 21 KL-TW và Tác phẩm ” Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Cách mạng XHCN và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, đảng viên 6 chi bộ cơ sở và 2 chi bộ khối cơ quan trên địa bàn tham dự.

Trong thời gian một buổi, hơn 250 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã được nghe đồng chí Trần Minh Lương- Bí thư Đảng uỷ phường quán triệt những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất …

 Tiếp đó Hội nghị cũng đã được Quán triệt Kết luận số 21/KL-TW; Tác phẩm phẩm ” Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Cách mạng XHCN và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Thông qua nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề lần này nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Đảng… trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu để học tập một cách thiết thực, hiệu quả nhất./.

Phan Thành- Tạ Nhật