Nghi Hòa ra mắt mô hình phường tự quản về ANTT

Đăng ngày 13/06/2019

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải và đấu tranh tố giác tội phạm tại cộng đồng dân cư cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân là nội dung hội nghị ra mắt mô hình phường tự quản về ANTT được Nghi Hòa tổ chức sáng ngày 13/6/2019.

Ps đoàn.00_15_01_02.Still007

Ps đoàn.00_11_59_23.Still003

Ps đoàn.00_11_44_07.Still002

Tại hội nghị, UBND phường đã thông qua các quyết định Nghị quyết, kế hoạch, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; Quy chế hoạt động của các tổ tự quản; Quyết định kiện toàn  BCĐ, Ban tự quản về ANTT tại các khối. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ của Ban chỉ đạo “Tự quản về ANTT ” phường Nghi Hòa làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là chỉ đạo, đôn đốc việc thành lập, kiện toàn tổ tự quản về ANTT tại 11/11 khối trên địa bàn hoạt động theo Quyết định số 57/QĐ – UBND ngày 9/6/2006 của UBND Tỉnh. Về các tổ tự quản phải hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt nội dung “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải , tự phát hiện, tố giác tội phạm” tại địa bàn dân cư.

Ps đoàn.00_14_45_19.Still005

Ps đoàn.00_14_56_11.Still006

Ps đoàn.00_14_00_21.Still004

Ps đoàn.00_15_08_23.Still008

Việc kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tự quản về ANTT trên địa bàn phường Nghi Hòa nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý