Nghi Hải: Quán triệt chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023” giới thiệu Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng ngày 24/08/2023

Sáng ngày 24/8, Đảng ủy phường Nghi Hải tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023” giới thiệu Tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số điểm cơ bản, quan trọng Quy định số 85 – QĐ/TW ngày 7/10/2022. Đ/c Trần Thị Thanh Thủy, UV BTV Thị ủy, Trưởng Ban tuyên giáo – Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã dự và quán triệt các chuyên đề.

Trong thời gian 1 buổi, các đ/c trong BCH, BTV Đảng ủy phường và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ được triển khai, quán triệt các nội dung cơ bản của chuyên đề về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập; Giới thiệu tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng,, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quy định số 85 QĐ/TW, ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội…

Đây là những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa”; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm góp phần bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tận tâm, tận tụy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực theo dõi, phát hiện, tố giác, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Mỹ Hạnh – Duy Quý