Nghệ An sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị

Đăng ngày 10/03/2023

(Baonghean.vn) – Thời điểm lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp).

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, ngày 02/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 162-KH/TU về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

Nghệ An sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ảnh 1

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Kế hoạch cũng đã nêu rõ phạm vi, đối tượng, thời điểm lấy phiếu tín nhiệm; thành phần ghi phiếu tín nhiệm; tiêu chí, quy trình, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lấy phiếu tín nhiệm và việc công khai, sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm, trong đó:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định đối tượng lấy phiếu gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cấp trưởng, cấp phó các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành và tương đương; cấp trưởng, cấp phó Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thành ủy, thị ủy; các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của Quốc hội.

Về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm: Được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp), cụ thể như sau: Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo quy định của Quốc hội; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy các cấp tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân các cấp bầu; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ thuộc cấp mình quản lý và tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 31/8/2023.

Về việc sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng được yêu cầu cao hơn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ, cụ thể: Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn, xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định; những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm; tổng hợp kết quả và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.