MTTQ thị xã Cửa Lò tham dự hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc

Đăng ngày 29/06/2021

Sáng 29/6, Ban thường trực Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát công tác cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021. Đồng chí Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có lãnh đạo Hội phụ nữ Việt Nam, Hội CCB, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam…

Tại điểm cầu Cửa Lò do đồng chí Nguyễn Đức Tình – Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã chủ trì cùng các đồng chí trong Ban thường trực UBMTTQ thị xã, lãnh đạo Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội CCB, Liên đoàn lao động thị xã và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 7 phường tham dự.

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được quán triệt nội dung Quyết định số 99, ngày 3/10/2017 của Ban bí thư Trung ương Đảng về ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;  Quy định số 101, ngày 7/6/2012 của Ban bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 124, ngày 2/2/2018 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng , rèn luyện đạo đức, lối sống  của người đứng đầu , cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” cũng như các Nghị định của Chính phủ về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức , kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Luật cán bộ, công chức, viên chức, Luật phòng chống tham nhũng…

Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát công tác cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn thị xã Cửa Lò./.

                                                         Hữu Lương – Ngọc Ánh