Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số-KHH gia đình

Đăng ngày 16/03/2015

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò: Doãn Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 611, ngày 03/03/2015 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số-KHH gia đình thị xã Cửa Lò

Hoi-thiDSTheo đó Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số-KHH gia đình thị xã Cửa Lò nói trên gồm 15 thành viên, trong đó Đ/c Nguyễn Thị Dung- Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò làm Trưởng ban, các Đ/c Trần Thị Hoàng Phương-Giám đốc Trung tâm dân số-KHHGĐ thị xã và Bác sỹ Phan Văn Thế-Trưởng phòng y tế thị xã làm Phó ban.

Quyết định  nói trên cũng giao nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số-KHH gia đình thị xã Cửa Lò tham mưu cho UBND thị xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ trên địa bàn ; Tham mưu, phối hợp chỉ đạo, quản lý về quy mô dân số, chất lượng dân số; Xem xét các chỉ tiêu kế hoạch dài hạn, hàng năm, 5 năm và các dự án về công tác Dân số-KHHGĐ  trên địa bàn trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tham gia xây dựng, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chế độ chính sách về Dân số-KHHGĐ trên địa bàn TX; Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục, tư vấn về lĩnh vực Dân số-KHHGĐ…

Việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số-KHH gia đình thị xã Cửa Lò cũng nhằm hướng đến mục tiêu hạ tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống khoảng 11 %, duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức 1  %; Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai 68 %;  Vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách, quy định về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.

                                                                             Khắc Giang