Cửa Lò: Kế hoạch tổ chức phố đi bộ và biểu diễn” Âm nhạc đường phố” năm 2023.

Đăng ngày 28/04/2023