Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012

Đăng ngày 25/03/2014

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH.UBND.VX ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 – 2012 và Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2013;

Căn cứ Hướng dẫn số 929/HD-SVHTTDL ngày 9/5/2013 hướng dẫn tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 – 2012 và Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2013,

UBND thị xã Cửa Lò ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Hội nghị tuyên dương “Gia đình văn hóa” tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012 và Sơ kết triển khai thực hiện Luật phòng, chống Bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và tầm quan trọng của công tác xây dựng gia đình văn hóa đối với sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội và phát triển du lịch Cửa Lò.

– Đánh giá kết quả 5 năm xây dựng “Gia đình văn hóa” và triển khai thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình trên toàn Thị xã, những mặt được, chưa được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời có các giải pháp đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

– Tuyên dương các “Gia đình văn hóa “ tiêu biểu xuất sắc và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật phòng, chống Bạo lực gia đình nhằm động viên, khích lệ phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” và góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

– Là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm của các gia đình văn hóa, và các địa phương, đề cao các giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống; khẳng định hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

2. Yêu cầu:

– Hội nghị phải được tổ chức từ cấp phường đến Thị xã.

– Tổ chức Hội nghị phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của địa phương.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ.

1. Chủ trì Hội nghị

Cấp phường: Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ.

– Cấp Thị xã: Phó Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH”; Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng Phòng VH&TT.

2. Thành phần tham dự

* Hội nghị cấp phường:

– Lãnh đạo UBND, Thường trực BCĐ phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” Thị xã; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp Thị liên quan;

– Thường trực Đảng ủy; Lãnh đạo UBND; Thành viên Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH; các ban, ngành, đoàn thể; Lãnh đạo các Khối; đại biểu gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012; tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2013.

* Hội nghị cấp Thị xã:

– Lãnh đạo Sở VH, TT, DL Nghệ An; Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ của Sở; các Trung tâm nghiệp vụ Tỉnh.

– Thường trực Thị ủy; HĐND; UBND Thị xã;

– Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”; Đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể Thị xã;

– Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” 7 Phường ( Phó Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ; Chủ tịch UBMTTQ; Cán bộ chuyên trách văn hóa);

– Đại biểu gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012; tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2013 được bầu từ Hội nghị cấp Phường.

3. Nội dung, chương trình

– Chiếu phim phóng sự về các gương điển hình trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá và hoạt động phòng, chống Bạo lực gia đình trước và trong Hội nghị ( cấp Thị ).

– Chương trình văn nghệ chào mừng

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc hội nghị

– Báo cáo kết quả thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” giai đoạn 2007 – 2012 (Báo cáo cần tập trung những kinh nghiệm, giải pháp, các gương thực sự điển hình, đề xuất kiến nghị trong quá trình triển khai xây dựng gia đình văn hoá).

– Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2013.

– Tham luận của đại biểu

– Phát biểu của Lãnh đạo địa phương

– Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên dự và chỉ đạo Hội nghị

– Khen thưởng các gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc; cá nhân, tập thể có đóng góp tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

– Bình chọn đại biểu “Gia đình văn hóa” tiêu biểu và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình dự hội nghị tuyên dương cấp trên trực tiếp.

– Phát động thi đua nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khối phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phường đạt chuẩn văn minh đô thị….

– Bế mạc Hội nghị.

4. Tiến độ, thời gian

– Cấp phường: Tổ chức trong 01 buổi, hoàn thành trước 15/6/2013

– Cấp Thị xã: Tổ chức trong 01 buổi, hoàn thành trước 15/7/2013

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG.

1. Tiêu chí bình xét gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc

– Gia đình văn hóa tiêu biểu là những gia đình đã đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 và được bình bầu là gia đình văn hóa tiêu biểu hàng năm.

– Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc là những gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu trong 3 năm liên tục trở lên ( đạt liên tục từ năm 2010 – 2012; 2009 – 2012; 2008 – 2012); đại diện cho các thành phần: Gia đình lão thành cách mạng, gia đình đối tượng chính sách; nông dân; công nhân lao động; cán bộ viên chức; trí thức; lực lượng vũ trang; tiểu thương; dân tộc; tôn giáo…

2. Tiêu chí bình xét tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2013

Tích cực công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình đến mọi người dân.

Tích cực tham gia hoà giải mẫu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình. Tham gia tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư.

Phát hiện, giải quyết có hiệu quả các vụ việc về bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Làm tốt công tác xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Số lượng khen thưởng

a/ Đối với cấp phường

Căn cứ vào thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân và tình hình thực tế của địa phương để đề nghị UBND cùng cấp khen thưởng theo Luật thi đua khen thưởng.

b/ Cấp Thị xã

Đại biểu gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình dự Hội nghị cấp Thị xã được đề nghị UBND Thị xã tặng giấy khen.

– Về Đại biểu gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc : 50 đại biểu, phân bổ như sau:

+ Phường Nghi Hải, Nghi Hòa, Nghi Hương được bầu chọn: 8 đại biểu/ đơn vị

+ Phường Nghi Thu, Nghi Thủy được bầu chọn: 7 đại biểu/ đơn vị

+ Phường Thu Thủy, Nghi Tân được bầu chọn : 6 đại biểu/đơn vị

– Về đại biểu có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình: 10 đại biểu, phân bổ như sau:

+ Mỗi phường được bầu chọn 01 tập thể (hoặc 01 cá nhân).

+ Các ban, ngành, đoàn thể cấp Thị được đề nghị 03 tập thể (hoặc cá nhân)

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Gồm:

4.1. Tờ trình của UBND phường ( hoặc Tờ trình của cơ quan chủ quản đối với các ban, ngành, đoàn thể cấp Thị) (bản chính) gửi Hội đồng thi đua khen thưởng Thị xã;

4.2. Biên bản xét duyệt hồ sơ và danh sách “Gia đình văn hóa” tiêu biểu xuất sắc và các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng ( danh sách ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ khi cần thiết);

4.3. Báo cáo thành tích xây dựng “Gia đình văn hóa” giai đoạn 2007 – 2012 có xác nhận của UBND phường – kèm theo ảnh gia đình, phản ánh sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, học tập của gia đình (bản chính); Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể trong triển khai thực hiện Luật phòng, chống BLGĐ giai đoạn 2008 – 2013 có xác nhận của UBND phường hoặc của cơ quan chủ quản (bản chính) – Kèm theo các sản phẩm của tập thể, cá nhân thực hiện ( bản phô tô các văn bản, tư liệu, hình ảnh đối với các sản phẩm khác).

5. Thời gian nhận hồ sơ khen thưởng và các báo cáo:

Gửi hồ sơ khen thưởng và báo cáo kết quả phong trào xây dựng gia đình văn hoá (2007-2012), báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2013) về Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Cửa Lò chậm nhất ngày 15/6/2013.

IV. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN.

1. Xây dựng phóng sự về gương điển hình người tốt, việc tốt, gia đình văn hoá tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình Thị xã, các phương tiện thông tin đại chúng và chiếu tại Hội nghị.

2. Tuyên truyền bằng hệ thống băng rôn, cờ phướn tại các trục đường chính, các khu vực trung tâm của phường và của Thị xã trước thời gian tổ chức hội nghị.

3. Tuyên truyền bằng hệ thống Pano ảnh: Mỗi phường xây dựng 01 pano ảnh trưng bày tại Hội nghị cấp phường và Hội nghị cấp Thị xã. Cấp Thị xây dựng 01 pano ảnh trưng bày tại Hội nghị cấp Thị và Tỉnh.

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao trên địa bàn dân cư tạo không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết trong nhân dân.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

– Kinh phí tổ chức hội nghị ở phường và đưa đoàn đại biểu dự Hội nghị cấp Thị, kinh phí tham gia các hoạt độngVHVN, thể thao phục vụ Hội nghị các phường, Thị do ngân sách phường bố trí.

– Kinh phí tổ chức hội nghị ở cấp Thị và kinh phí đưa đoàn đại biểu tham dự Hội nghị cấp tỉnh do ngân sách cấp Thị xã chịu trách nhiệm.

VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Phòng Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

– Tham mưu kế hoạch, chương trình tổ chức hội nghị.

– Chuẩn bị báo cáo kết quả 5 năm phong trào xây dựng “gia đình văn hoá” thị xã Cửa Lò giai đoạn 2007-2012.

– Chuẩn bị Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2008 – 2013;

– Tham mưu Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị

– Lập dự trù kinh phí tổ chức, thành phần (danh sách) dự Hội nghị trình Uỷ ban nhân dân Thị xã xem xét quyết định.

– Chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức hội nghị ở cấp phường.

– Tập hợp danh sách và hồ sơ khen thưởng trình Uỷ ban nhân dân Thị.

– Lập danh sách đại biểu dự Hội nghị cấp Tỉnh và hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân điển hình xuất sắc.

– Tham mưu báo cáo kết quả triển khai, tổ chức Hội nghị các cấp Thị xã và các báo cáo tổng kết, sơ kết 5 năm gửi về Tỉnh theo quy định.

2. Trung tâm VHTT

– Trang trí, sắp xếp hội trường (ma két, loa máy, bàn ghế và các điều kiện khác).

– Tuyên truyền trực quan bằng hệ thống băng rôn, cờ phướn trên các trục đường chính, khu vực trung tâm của Thị xã và trước, trong hội trường nơi tổ chức Hội nghị.

– Xây dựng pano ảnh tuyên truyền về kết quả 5 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa; 5 năm thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình đặt tại nơi tổ chức Hội nghị cấp Thị và triển lãm tại hội nghị cấp Tỉnh.

– Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị.

3. Đài Truyền thanh – Truyền hình:

– Phối hợp Trung tâm Văn hoá và Thông tin xây dựng phim phóng sự về gương điển hình người tốt, việc tốt, điển hình gia đình văn hoá tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và tuyên truyền về kết quả, mô hình, điển hình trong triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình phục vụ trình chiếu trong Hội nghị Thị xã và trên sóng NTV.

– Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh toàn Thị xã về kết quả 5 năm thực hiện phong trào và triển khai Luật phòng, chống BLGĐ trên đại bàn thị xã Cửa Lò.

– Đưa tin, bài, phóng sự liên quan đến nội dung Hội nghị trên hệ thống thông tin đại chúng.

4. Phòng Tài chính: Thẩm định kinh phí tổ chức Hội nghị trình Uỷ ban nhân dân Thị quyết định.

5. Phòng nội vụ: Thẩm định hồ sơ khen thưởng trình UBND quyết định và chuẩn bị nội dung, khung, giấy khen liên quan đến trao thưởng tại Hội nghị.

6. Các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”, BCĐ phòng, chống bạo lực gia đình Thị xã: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở được phân công phụ trách tổ chức và tham gia Hội nghị đạt kết quả tốt.

7. Uỷ ban nhân dân phường

– Căn cứ vào nội dung Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012 và Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2013 của Thị xã để xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị ở cấp phường đạt kết quả cao nhất, đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch, hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007-2012 và sơ kết 5 năm triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2013 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các các phường, các phòng, ban, ngành liên quan, Ban Chỉ đạo phong trào “TD ĐKXD ĐSVH”, Ban Chỉ đạo phòng chống BLGĐ Thị xã quan tâm triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả/.

.
Theo: Vp HĐND-UBND thị xã Cửa Lò