Hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”

Đăng ngày 15/05/2024

Sáng ngày 15/5/2024, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức Hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự hội nghị có đ/c Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND Thị xã, các đ./c Uỷ viên BCH Đảng bộ thị xã, trưởng, phó phòng ban ngành, MTTQ, các đoàn thể Thị xã, UVBTV đảng uỷ các phường, BCH đảng bộ cơ quan, trường học, bí thư, phó bí thư các chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức cơ quan Thị uỷ, khối dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thầy Ngô Bá Cường – Trưởng khoa Xây dựng Đảng – Trường chính trị Tỉnh Nghệ An phổ biến về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội. Có thể nói, tư tưởng của Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội là tài sản tinh thần quý báu cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình xây dựng và đổi mới đất nước. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước ta là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Người luôn quan tâm, dày công giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm bắt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trương của Đảng về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Đồng thời, tích lũy thêm những thông tin thời sự bổ ích để nâng cao hơn nữa nhận thức, vận dụng cụ thể hóa vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cốt lõi của Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Đây là tác phẩm được tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng. Với nội dung thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, thể hiện trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam, đó là: mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn. Tác phẩm là kim chỉ nam về đường lối, chủ trương của Đảng trong công tác đối ngoại, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Mỹ Hạnh – Duy Quý