Hội nghị cán bộ công chức Cơ quan Chính quyền thị xã Cửa Lò năm 2023

Đăng ngày 29/12/2022

Chiều 29/12, Cơ quan Chính quyền thị xã Cửa Lò đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2023.

Năm 2022, cán bộ công chức Cơ quan Chính quyền thị xã Cửa Lò đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức đề ra từ đầu năm; góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Trong năm, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được duy trì. Tổ chức công đoàn làm tốt công tác chăm lo, bảo đảm chế độ chính sách của cán bộ, công chức, người lao động. Tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện quy chế dân chủ, nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; 100% cán bộ, công chức, người lao động gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Về kết quả thi đua năm 2022 về tập thể có Văn phòng HĐND, UBND và phòng Giáo dục đào tạo đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc; 10 phòng còn lại đạt tập thể lao động tiên tiến. Về cá nhân có 16 đồng chí được bình xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 88 đồng chí đạt lao động tiên tiến, 5 đồng chí đoàn viên công đoàn xuất sắc, 100% gia đình cán bộ, công chức đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2023, Hội nghị tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Cơ quan Chính quyền, Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, phát động phong trào thi đua và thông qua nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Cơ quan Chính quyền thị xã Cửa Lò năm 2023.

                                                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh