HĐND TX Cửa Lò khóa 4, khai mạc kỳ họp thứ 6

Đăng ngày 18/12/2013

 

Năm 2013, mặc dầu nhiều địa phương trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã Cửa Lò đạt 9,8 %; Thu ngân sách ước đạt 190 tỷ đồng, bằng 126,7% dự toán HĐND thị xã giao. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 4300 tỷ đồng, băng 100,3% kế hoạch HĐND TX giao, trong đó, du lịch dịch vụ chiếm gần 2000 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm thu được nhiều kết quả tốt. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, nhất là chất lượng dạy học, phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được xếp vào tốp đầu của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Kỳ họp lần này, HĐND Thị xã tập trung đánh giá những nguyên nhân đạt được cũng như các hạn chế trong năm qua để từ đó đưa ra quyết sách về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2014. Đặc biệt là phối hợp các cấp ngành liên quan giải quyết tốt các kiến nghị, đề xuất của cử tri. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tich xuất sắc chào mừng 20 năm thành lập thị xã Cửa Lò 29/08/2014.