Đảng viên phường Nghi Tân được quán triệt, học tập chuyên đề năm 2024

Đăng ngày 24/05/2024

Sáng ngày 24/5, các đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Nghi Tân đã được học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2024.

Hội nghị được đồng chí Nguyễn Văn Điều – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An quán triệt nội dung chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội” và tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, văn hiến và anh hùng”  và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mấu chốt của các nội dung được truyền đạt nhằm nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo của các tổ chức đảng trong chỉ đạo, vận động, thực hiện dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong thực hiện dân chủ trên tinh thần nêu gương. Mọi việc phải đảm bảo kỷ luật, kỷ cương vì lợi ích của nhân dân là trên hết.

Nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật tư tưởng cốt lõi của đối ngoại trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, đặc biệt là những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nội dung tác phẩm làm sáng tỏ sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” mà đỉnh cao là nền ngoại giao Hồ Chí Minh. Tác phẩm cũng nhận định, đánh giá các cơ hội, thách thức của đất nước ta trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị, các đảng viên phần nào hiểu rõ hơn về vai trò của tổ chức Đảng, của bản thân trước những yêu cầu đặt ra và trách nhiệm trong xây dựng quê hương, đất nước. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tự giác và thường xuyên hơn nữa.

Nguyễn Hương  – Duy Quý