Đảng ủy phường Thu Thuỷ tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2024

Đăng ngày 23/05/2024

Sáng ngày 23/5, Đảng ủy phường Thu Thủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Vũ Thị Thanh Hiền – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Ban Thường vụ,  Ủy viên Ban chấp hành và toàn thể đảng viên trong  Đảng bộ phường tham dự.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Điều – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An quán triệt nội dung chuyên đề năm 2024 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội”. Theo Hồ Chí Minh, vấn đề mấu chốt của thực hành dân chủ trong Đảng chính là phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Người luôn căn dặn cán bộ: “Tác phong phải dân chủ, dựa vào lực lượng quần chúng, học hỏi sáng kiến của quần chúng để lãnh đạo quần chúng”, “Dân là gốc của nước” nhưng “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”, Người đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi nghiêm minh pháp luật. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh mọi việc của Nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước đều phải vì lợi ích của nhân dân, đảm bảo quyền tự do, dân chủ cho nhân dân nhưng đồng thời cũng không được xem nhẹ yêu cầu đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của Nhà nước.

Tiếp đó, cán bộ, đảng viên phường Thu Thủy được quán triệt nội dung cốt lõi tác phẩm: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Đảng, khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân xác định rõ hơn vai trò, tầm quan trọng, nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, đường lối đối ngoại của Đảng, khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Từ đó, xác định trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương.

 

Cũng tại hội nghị này, Đảng ủy phường Thu Thủy còn thông tin một số vấn đề được dư luận xã hội quan tâm gần đây và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để các chi bộ, đảng viên thực hiện trong thời gian tới.

Dịp này, Đảng uỷ phường Thu Thủy đã khen thưởng cho 3 tập thể và 6 cá nhân điển hình trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dương Tân – Tạ Nhật