Đảng ta vĩ đại như biển rộng, núi cao

Đăng ngày 26/03/2014

Ðảng phải lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng tinh thần của xã hội; Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn là quy luật tồn tại và phát triển của Ðảng, v.v.

Ðược Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một Ðảng cách mạng chân chính, lãnh đạo nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và đưa đất nước tiến lên con đường xây dựng CNXH. Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Ðiện Biên Phủ năm 1954, Ðại thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Công cuộc đổi mới đất nước do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo (Ðại hội VI của Ðảng -1986), trong điều kiện vô cùng khó khăn do sự bao vây cấm vận của chủ nghĩa đế quốc và sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô. Đất nước ta không những đứng vững mà còn phát triển, chính trị – xã hội ổn định, nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng và tiến bước vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện đã tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta. Ðó là những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử đó đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, từ việc xây dựng Ðảng xứng đáng là người lãnh đạo nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc để đi tới CNXH. Những thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng Việt Nam trong 81 năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc ta. Sức mạnh ấy được kết tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân ta. Điều đó càng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng. Đảng ta là cội nguồn của sức mạnh dân tộc và Đảng đã kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác – Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, biết quý trọng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất nước vươn lên. Đạt những thành tựu quan trọng đầy ấn tượng toàn diện của đời sống đất nước.

Để Đảng ta hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, thực hiện vai trò lãnh đạo toàn dân xây dựng một xã hội tốt đẹp,  Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng, Đảng cầm quyền là Đảng lãnh đạo toàn xã hội, Đảng phải lo từ việc lớn như đánh giặc, bảo vệ, xây dựng chủ nghĩa xã hội đến chăm lo đời sống cho nhân dân, lo đến việc nhỏ như tương, cà, mắm muối cho dân. Nếu để dân đói, dân dốt, dân bệnh là Đảng có lỗi; cách mạng trước hết phải có Đảng cách mạng. Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Trước khi đi xa, Bác dặn lại: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiềm liệm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”; “Làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Ðể Ðảng ta hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, thực hiện vai trò lãnh đạo toàn dân xây dựng một xã hội tốt đẹp, cần nhấn mạnh phải xây dựng Ðảng trong mối quan hệ máu thịt với quần chúng. Về điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn chúng ta: Muốn gắn bó với quần chúng thì phải tin tưởng vào khả năng và lực lượng của quần chúng, phải chăm lo đến đời sống và lợi ích của nhân dân, nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Cán bộ đảng viên “phải hòa mình với quần chúng thành một khối, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng”, phải gương mẫu trước quần chúng từ lời nói đến việc làm, phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân… có như vậy mới tổ chức tuyên truyền và động viên được quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Ðảng. Mặt khác, thông qua những phong trào cách mạng của quần chúng mà xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ta – Đảng Mác-Lênin Hồ Chí Minh là con của giống nòi, là đội tiên phong trí tuệ đầy bản lĩnh của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam. Vậy nên cả dân tộc ta, nhân dân cả nước ta gọi Đảng Cộng sản Việt Nam bằng sự trìu mến, thân thương nhất: Đảng ta.

Theo: Trần Thị Thanh Thuỷ( Trưởng ban dân vận Thị uỷ Cửa Lò)