Cửa lò triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 2479/SYT-NVY.

Đăng ngày 24/06/2021