Cửa Lò triển khai kết luận sau thanh tra về công tác tổ chức cán bộ

Đăng ngày 27/11/2015

UBND Thị xã CL

Ngoài những ưu điểm, kết luận của 2 đoàn Thanh tra Tỉnh và Sở nội vụ đánh giá về công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức , hợp đồng lao động  và về công tác tổ chức cán bộ nêu rõ: Việc ký hợp đồng đối vố 05 lao động đang làm việc tại các phòng chuyên môn của UBND thị xã là không đúng quy định; Việc ký hợp đồng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp còn nhiều và chưa đúng với quy định tại Nghị định 41 ngày 08/05/2012  của Chỉnh phủ ; Việc thực hiện công tác đánh giá xếp loại chưa đảm bảo quy định; Việc kê khai thông tin hồ sơ CBCCVC-LĐ chưa đảm bảo; Chưa làm tốt công tác điều động, thuyên chuyển giáo viên; Chưa xử lý đúng quy định việc sinh con thứ 3 cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục…

 Để khắc phục những kết luận sau thanh tra nói trên, Chủ tịch UBND thị xã giao các phòng, đơn vị có liên quan, triển khai ngay một số nội dung như: Thực hiện việc chấm dứt hợp đồng với 5 lao động đang làm việc trong các phòng chuyên môn của UBND thị xã; Rà soát sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc của các đơn vị phù hợp với quy định hiện hành; Thực hiện công tác đánh giá xếp loại đảm bảo quy định, quy trình; Triển khai ngay viêc kê khai đồng bộ thông tin hồ sơ CBCCVC-LĐ; Hàng năm lập đề án và có quy hoạch, kế hoạch điều động, thuyên chuyển giáo viên;  Triển khai xử lý nghiêm túc các cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục vi phạm việc sinh con thứ 3; Tuyệt đối không được ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động mới khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBND thị xã..

 

                                                                   Khắc Giang