Cửa Lò tổ chức hội nghị giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

Đăng ngày 16/06/2022

Sáng 16/6, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn  về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Quán triệt Kết luận số 21 ngày 25/1/2021 của Hội nghị Trung ương IV khóa XIII. Đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, trưởng phó các phòng, ban ngành, đơn vị, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể thị xã, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ 7 phường, Đảng ủy các cơ quan đơn vị, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Thị ủy cùng dự.

 

Hội nghị đã được nghe Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký, kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn ý nghĩa quan trọng của việc tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 

Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Thị ủy đã quán triệt Kết luận số 21 ngày 25/1/2021 của Hội nghị Trung ương IV khóa XIII.

                                                      Hữu Lương – Ngọc Ánh