Cửa Lò: Thông báo về việc thanh lý Hợp đồng và dừng cấp điện cho tất cả các ki ốt kinh doanh, dịch vụ phía Đông đường Bình Minh.

Đăng ngày 06/10/2022