Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khoá XIII

Đăng ngày 04/12/2023

Sáng ngày 4/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, thị xã Cửa Lò tham gia tiếp nối điểm cầu trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khoá XIII. Cùng dự có các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã; Các đồng chí Uỷ viên BTV Thị uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ thị xã; Nguyên lãnh đạo Thị uỷ, UBND thị xã; Trưởng các phòng, ban; Tổ chức chính trị thị xã; Bí thư, phó bí thư, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân-UBND các phường; Cán bộ công chức cơ quan thị uỷ, khối dân, Trung tâm Chính trị thị xã.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu tại 16.242 điểm cầu trong cả nước được truyền đạt các chuyên đề: Chuyên đề 1 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng phồn thịnh, hạnh phúc do đồng chí Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt. Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc giai đoạn mới do đồng chí Phạm Minh Chính –  Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ truyền đạt. Chuyên đề 3 về chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới do Đại tướng Phan Văn Khang – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng truyền đạt. Chuyên đề 4 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng với yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và hưởng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8  BCH TW Đảng khoá XIII do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư TW Đảng, Trưởng ban tuyên giáo TW truyền đạt. Phát biểu kết luận hội nghị do đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban tổ chức TW thực hiện.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu sau khi nghe các chuyên đề thì thực hiện thảo luận, đóng góp, ý kiến thực hiện Nghị quyết lần thứ 8, BCH TW Đảng khoá XIII.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên trong việc thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khoá XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

                               Nguyễn Hương – Tạ Nhật