Cửa Lò tập huấn triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đăng ngày 06/10/2023

Sáng ngày 6/10, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2023, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025. Các đồng chí: Thành viên  BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thị xã; Lãnh đạo chuyên viên phòng LĐTBXH; Đại diện lãnh đạo UBND các phường,; Bí thư, khối trưởng các khối.

Buổi tập huấn cũng chỉ rõ các phương pháp, tiêu chí rà soát; trình tự, nội dung thực hiện; quy trình rà soát. Đối tượng rà soát là các hộ thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp phường quản lý tại thời điểm rà soát; Hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, cận nghèo.

 

Thời gian thực hiện: từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 14/12/2023.

Buổi tập huấn giúp các đại biểu hiểu việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo tiêu chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 và làm cơ sở xây dựng, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2024 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và đặc điểm của hộ nghèo, cận nghèo phục vụ cho công tác quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo và kết nối với các chủ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

                                                            Nguyễn Hương – Duy Quý