Cửa Lò: Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Đăng ngày 21/06/2016

thongk

Trong thời gian 2 ngày, trên 90 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo 7 phường và 71 khối trưởng trên địa bàn Thị xã đã được hướng dẫn về cách ghi phiếu 01/TĐTNN- HO, 02/ TĐTNN – TT, Biểu tổng hợp nhanh và giải đáp thắc mắc về nghiệp vụ ghi phiếu…để  lấy thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản trên địa bàn.

thongk1

thongk2

thongk3

thongk4

Đây là những nội dung quan trọng để tiến hành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, và thủy sản năm 2016 vào ngày 1/7/2016 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.

Mỹ Hạnh – Duy Quý