Cửa Lò tăng cường giám sát công tác quản lý ATTP (phát sóng NTV ngày 23/07/2019)

Đăng ngày 25/07/2019

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước từ thị xã xuống cơ sở để đánh giá, nhìn nhận những việc làm được, chỉ ra hạn chế, khó khăn và tìm hướng khắc phục nhằm làm tốt công tác vệ sinh ATTP góp phần nâng cao nhận thức của từng người dân là mục tiêu hướng đến của các cấp, ngành, chính quyền thị xã Cửa Lò.