Cửa Lò tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở Karaoke chưa đảm bảo về PCCC.

Đăng ngày 22/03/2023