Cửa Lò: Ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn thị xã.

Đăng ngày 10/04/2023