Cửa Lò quán triệt Nghị quyết TW9, khóa 11

Đăng ngày 06/08/2014

Trong thời gian một ngày, đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã Cửa Lò được nghe những nội dung cơ bản của Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các kết luận, ý kiến chỉ đạo quan trọng khác về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Quy chế bầu cử trong Đảng, Quy định của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm; Chỉ thị số 20 về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Nam Đình- Bí thư Thị ủy đã nhấn mạnh: những nội dung của Nghị quyết rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung, thị xã Cửa Lò nói riêng. Vì thế đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị sau hội nghị này tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc. Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực với thực tiễn nhằm góp phần xây dựng Cửa Lò vững mạnh về mọi mặt.

                                                          Hữu Lương