Cửa Lò quán triệt Luật biên phòng Việt Nam

Đăng ngày 26/10/2022

Sáng 26/10, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn để quán triệt, triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam và một số văn bản liên quan.  

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, các Nghị định và Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật. Mục đích giúp các phòng, ban thị xã, các đơn vị, trường học, trung tâm, đơn vị liên quan và các phường có cơ sở để quán triệt, cụ thể hóa Luật Biên phòng Việt Nam trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cũng như thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của thị xã Cửa Lò trong giai đoạn hiện nay.

Hữu Lương – Duy Quý