Cửa Lò: Lấy phiếu tín nhiệm về việc giới thiệu nhân sự vào BCH Đảng bộ Tỉnh Nghệ An

Đăng ngày 24/05/2015

z bp1

Thành phần lấy phiếu tín nhiệm gồm: Ban chấp hành Đảng bộ TX, Trưởng các phòng ban ngành, Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể TX, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND,UBND các phường, Bí thư, thủ trưởng các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy. Sau khi nghe Ban tổ chức Thị ủy Cửa Lò thông qua tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và danh sách trích ngang đ/c Nguyễn Nam Đình- Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy Cửa Lò. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếutín nhiệm về việc giới thiệu đ/c Nguyễn Nam Đình vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Số phiếu phát ra 87 phiếu, số phiếu thu vào 87 phiếu. Kết quả lấy ý kiến không thông qua tại hội nghị.

Đàm Hiền – Duy Quý